Beste gegarandeerde tarieven
 Aankomst
Aankomst
Juridische mededeling

De gevestigde orde

Bedrijfsnaam: CAMPING LES ACACIAS

Hoofdkantoor: LA PLAINE DU BOURG 24200 SARLAT-LA-CANEDA

RCS: 42964127700018

Vennootschapsvorm: Particulier handelsbedrijf

Intracommunautair btw-nummer: FR65429641277

Accommodatie
De Site wordt gehost op servers van OVH
SAS met een kapitaal van 500 K€
Hoofdkantoor: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrijk
RCS Roubaix in Tourcoing 424 761 419 00011
Telefoonnummer: 08 203 203 63 - 0,118 €/min

Redactionele inhoud
De site biedt alleen redactionele inhoud (hotel, kamers, enz.) voor documentaire doeleinden en alleen voor informatieve doeleinden. Deze inhoud moet als stof tot nadenken worden beschouwd. Gebruikers worden door de Uitgever uitgenodigd om deze informatie met een kritische geest en onderscheidingsvermogen te gebruiken.

Hypertextlinks naar sites van derden
De Site biedt hyperlinks die verwijzen naar websites die door derden zijn gepubliceerd. Het plaatsen van deze links impliceert niet de goedkeuring door de uitgever van de inhoud van genoemde sites. De Uitgever kan de inhoud van genoemde sites niet permanent controleren en kan daarom niet garanderen: de juistheid, betrouwbaarheid, relevantie, actualisering of volledigheid van hun inhoud; hun toegang en goede technische werking. Bijgevolg kan de Uitgever niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een geschil tussen een site waarnaar op de Site wordt verwezen en een Gebruiker. Alleen de verantwoordelijkheid van de redacteuren van de sites waarnaar op de site wordt verwezen, kan worden ingeschakeld.

Bescherming van privacy en persoonsgegevens
De site verzamelt persoonlijke informatie die door gebruikers wordt verstrekt tijdens hun bezoek aan de site. Deze verzameling maakt het volgende mogelijk: Het opstellen van algemene statistieken over het verkeer op de Site; Het verzenden naar de door de Gebruikers verstrekte e-mailadressen van antwoorden, diverse informatie of mededelingen van de Uitgever. Bij het verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie op internet moeten de grondrechten van individuen worden gerespecteerd. Bijgevolg verbindt de uitgever zich tot een verwerkingsbeleid in overeenstemming met wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie. Elke gebruiker van de site heeft het recht op toegang, wijziging, rectificatie of verwijdering van persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben. Hij kan deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met de Uitgever via de contactgegevens bovenaan de pagina. Om de uitoefening van deze rechten te vergemakkelijken, kunnen gebruikers van de site zich afmelden door te klikken op de afmeldhypertekstlinks die aanwezig zijn in de verzonden e-mails. Computers die verbinding maken met de servers van de Site ontvangen op hun harde schijf een of meer bestanden in zeer lichte tekst, gewoonlijk "Cookies" genoemd. Cookies registreren informatie met betrekking tot navigatie op de Site vanaf de computer waarop de "cookie" is opgeslagen (de geraadpleegde pagina's, de datum en het uur van de raadpleging, enz.). Ze maken het mogelijk om opeenvolgende bezoeken vanaf dezelfde computer te identificeren. Mensen die verbonden zijn met de Site zijn vrij om zich te verzetten tegen de registratie van "cookies". Hiervoor kunnen ze de bijbehorende functionaliteiten in hun browser gebruiken. De uitgever wijst de gebruikers er echter op dat in een dergelijk geval de toegang tot bepaalde diensten van de site gewijzigd of zelfs onmogelijk kan blijken te zijn.

Handelszekerheid
De Uitgever verbindt zich ertoe alle wettelijke en technische maatregelen te nemen om uitwisselingen te beveiligen. Als zodanig stemt de Uitgever in met een middelenverbintenis om de verduistering van gegevens te blokkeren en te voldoen aan de toepasselijke regelgeving. Niettemin zijn de Gebruikers van de Site op de hoogte van de technische bijzonderheden van het internetnetwerk en de daaraan verbonden risico's. Bijgevolg kan de Uitgever zijn Gebruikers niet garanderen dat de gegevens die worden uitgewisseld via de diensten die door de Site worden aangeboden, niet op frauduleuze wijze door derden zullen worden verzameld.


Intellectuele eigendomsrechten
De Uitgever heeft rechten met betrekking tot bepaalde gegevens die worden beschermd door het Wetboek van Intellectuele Eigendom. Dit geldt met name voor zijn merk(en), zijn grafische handvest, zijn database. Bijgevolg is hun offline of online gebruik, gratis of tegen betaling, van alle of een deel van deze gegevens zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Uitgever verboden.

Beschikbaarheid van de dienst
De uitgever heeft een middelenverbintenis wat betreft de toegankelijkheid van de dienst en zorgt voor de nodige structuren om de site 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te maken, maar de uitgever kan de toegang zonder voorafgaande kennisgeving opschorten, met name om onderhoudsredenen en upgrades. De Uitgever is op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele schade die hieruit kan voortvloeien voor de Gebruiker of een derde partij. De Uitgever kan te allen tijde alle of een deel van zijn Diensten verwijderen of de inhoud ervan wijzigen, met name om technische redenen, zonder voorafgaande kennisgeving. De uitgever behoudt zich het recht voor om eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving aan elke gebruiker de toegang tot de gehele of een deel van de site te weigeren. Een dergelijke beslissing kan met name worden genomen in geval van niet-naleving van de voorwaarden van deze tekst door een Gebruiker.

Bemiddelaar bij geschillen
Na contact met de dienst na verkoop en bij uitblijven van een bevredigend antwoord of bij uitblijven van een antwoord binnen 60 dagen, kan de klant gratis contact opnemen met de Toerisme- en Reisbemiddelaar, waarvan de contactgegevens en verwijzingsmethoden beschikbaar zijn op de website: www.mtv.travel.

Adres consumentenbemiddeling
Bemiddeling Toerisme Reizen
BP 80303
75823 Parijs Cedex 17

Telefonische acquisitie
U kunt zich vanaf de site https://www.bloctel.gouv.fr registreren op de lijst van oppositie tegen ongevraagd bellen van Bloctel

Toepasselijk recht
Deze tekst is onderworpen aan het Franse recht. De Uitgever behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, bepalingen en waarschuwingen op elk moment te wijzigen.